Friday, March 21, 2008

• Mộng Xuân

Thuận
Đường thiên diệu ảo lộ đan xuân
Tục thế dương gian độ cán cân
Vương vấn ngoại trần nương cánh vũ
Luyến lưu tiên cảnh biệt đăng vân
Sương mờ bát ngát xoay tan nét
Khói ảo mênh mông tụ kết vần
Thường thói mãn viên tâm toại ý
Hương mùi búp nõn nụ tơ xuân

Nghịch
Xuân tơ nụ nõn búp mùi hương
Ý toại tâm viên mãn thói thường
Vần kết tụ mông mênh ảo khói
Nét tan xoay ngát bát mờ sương
Vân đăng biệt cảnh tiên lưu luyến
Vũ cánh nương trần ngoại vấn vương
Cân cán độ gian dương thế tục
Xuân đan lộ ảo diệu thiên đường.
No comments:

Post a Comment