Monday, December 1, 2008

• Muỗi for sale

Muỗi Ba Đình
Muỗi tong teo, muỗi đét khô
Nhưng mà khi sống nó đô vô cùng
Mới sinh tính đã tàn hung
Đầu đường xó chợ thâm cung đều mò
Muỗi không bay, muỗi nghề bò
Luồn chui hoành tráng kiếp cò ăn đêm
May sao nó gặp được hên
Học môn hoá kiếp nó liền biến thân
Muỗi tìm hang, muỗi sản quân
Tiều phu thải khí nên cần giữ bên
Khi đông đủ các mặt, tên
Muỗi đem phép chích truyền lên giống nòi
Muỗi loi choi, muỗi gầy còi
Bầy đàn thê tử vác vòi tranh công
Con xưng tướng, con nhận ông
Lao xao đực cái sanh đồng đẻ sông
Muỗi càng ác, muỗi càng đông
Chích người bất kể là ông là thằng
Muỗi vo ve, muỗi nhập nhằng
Đưa tay ta đập muỗi văng xuống sàn
Giờ đây kinh tế gian nan
Bán 3 cắc bạc cơ hàn có qua ?
Muỗi xưng cha, muỗi phái tà
Phơi lâu nên nó giống … ma, ớn thấy mồ !

No comments:

Post a Comment