Monday, January 19, 2009

• Sắc Xuân Bóng Nguyệt (Thuận Nghịch)


Thuận (đọc xuôi)
Xuân sớm nắng còn lạnh thấu xương
Gió hiu hiu thổi sóng giang trường
Vân đằng bóng tỏ lung linh nguyệt
Khói quyện hình mờ lóng lánh sương
Thân quất trổ mình lan sắc thắm
Cánh đào lên nhụy toả mùi hương
Ngần trong nước lặng hoàng hôn xuống
Lân phụng ảo vờn khói vấn vương!


Nghịch (đọc ngược)
Vương vấn khói vờn ảo phụng lân
Xuống hôn hoàng lặng nước trong ngần
Hương mùi toả nhụy lên đào cánh
Thắm sắc lan mình trổ quất thân
Sương lánh lóng mờ hình quyện khói
Nguyệt linh lung tỏ bóng đằng vân
Trường giang sóng thổi hiu hiu gió
Xương thấu lạnh còn nắng sớm Xuân!


                                       Bác Từ


No comments:

Post a Comment