Wednesday, August 22, 2012

Tết Canh Dần

Đón tết năm nay thấy chán phèo
Bạn bè thất nghiệp ốm tong teo
Thị trường giá cả tăng vùn vụt
Chứng khoán lờ mờ tuột dốc leo
Cướp thịnh an nhiên cười hố hố
Lành suy khốn đốn khóc eo eo
Rượu ngon xin khất qua cơn hạn
Trà nhạt chúc nhau cảnh khó nghèo!
Bác Từ 
No comments:

Post a Comment