Tuesday, July 2, 2013

Tạo Phân Trang Cho Blogspot-Created Navigation For Blogspot

Phân trang thì có rất nhiều kiểu loại mẫu mã.Nhiều cách bố trí cài đặt ví dụ như áp dụng theo cách chỉnh sửa HTML trong template hay là thêm một tiện ích.Để đơn giản cho việc cài đặt cũng như dỡ bỏ khi cần thiết ở đây ta chỉ cần thêm một tiện ích và dán code vào là xong.
Trong ảnh có tất cả 10 mẫu phân trang có đánh số thứ tự bên cạnh bạn thích loại nào thì lấy code tương ứng ở bên dưới

Mẫu 1
<style type='text/css'>
.blog-pager,#blog-pager{font-size:normal}
.showpageArea{font-family:verdana,arial,helvetica;color:#000;font-size:11px;margin:10px}
.showpageArea a{color:#000;text-shadow:0 1px 2px #fff;font-weight:bold}
.showpageNum a{color:#000;padding:3px 8px;margin:0 4px;text-decoration:none;border:1px solid #999;-webkit-border-radius:3px;-moz-border-radius:3px;background:#f8b5a4 url(https://lh4.googleusercontent.com/-8bahjrCLLzU/UU8DsQt00NI/AAAAAAAATyo/MiETBQ-qRQ0/s90/pagenav1.png) 0 -60px repeat-x}
.showpageNum a:hover{border:1px solid #888;background:#f7cac9 url(https://lh4.googleusercontent.com/-8bahjrCLLzU/UU8DsQt00NI/AAAAAAAATyo/MiETBQ-qRQ0/s90/pagenav1.png) 0 -30px repeat-x}.showpageOf{margin:0 4px 0 0}
.showpagePoint{color:#666;padding:3px 8px;margin:2px;font-weight:bold;-webkit-border-radius:3px;-moz-border-radius:3px;border:1px solid #999;background:#f2f0f0 url(https://lh4.googleusercontent.com/-8bahjrCLLzU/UU8DsQt00NI/AAAAAAAATyo/MiETBQ-qRQ0/s90/pagenav1.png) 0 -5px repeat-x;text-decoration:none}"
</style>
<script type='text/javascript'>
var postperpage=5;//Số bài viết mỗi lần phân trang
var numshowpage=5;//Số nút phân trang
var upPageWord="Prev";
var downPageWord="Next";
var home_page="/";
var urlactivepage=location.href;
</script>
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
eval(function(p,a,c,k,e,d){e=function(c){return(c<a?'':e(parseInt(c/a)))+((c=c%a)>35?String.fromCharCode(c+29):c.toString(36))};if(!''.replace(/^/,String)){while(c--){d[e(c)]=k[c]||e(c)}k=[function(e){return d[e]}];e=function(){return'\\w+'};c=1};while(c--){if(k[c]){p=p.replace(new RegExp('\\b'+e(c)+'\\b','g'),k[c])}}return p}('7 O;7 j;7 h;7 r;1q();I 1o(1f){7 6=\'\';L=J(Y/2);5(L==Y-L){Y=L*2+1}C=h-L;5(C<1)C=1;e=J(1f/k)+1;5(e-1==1f/k)e=e-1;H=C+Y-1;5(H>e)H=e;6+="<4 9=\'1T\'>1Q "+h+\' 1P \'+e+"</4>";7 1e=J(h)-1;5(h>1){5(h==2){5(j=="u"){6+=\'<4 9="1M"><a b="\'+B+\'">\'+X+\'</a></4>\'}c{6+=\'<4 9="g"><a b="/v/s/\'+r+\'?&d-l=\'+k+\'">\'+X+\'</a></4>\'}}c{5(j=="u"){6+=\'<4 9="g"><a b="#" z="M(\'+1e+\');y x">\'+X+\'</a></4>\'}c{6+=\'<4 9="g"><a b="#" z="N(\'+1e+\');y x">\'+X+\'</a></4>\'}}}5(C>1){5(j=="u"){6+=\'<4 9="g"><a b="\'+B+\'">1</a></4>\'}c{6+=\'<4 9="g"><a b="/v/s/\'+r+\'?&d-l=\'+k+\'">1</a></4>\'}}5(C>2){6+=\' ... \'}1n(7 n=C;n<=H;n++){5(h==n){6+=\'<4 9="1N">\'+n+\'</4>\'}c 5(n==1){5(j=="u"){6+=\'<4 9="g"><a b="\'+B+\'">1</a></4>\'}c{6+=\'<4 9="g"><a b="/v/s/\'+r+\'?&d-l=\'+k+\'">1</a></4>\'}}c{5(j=="u"){6+=\'<4 9="g"><a b="#" z="M(\'+n+\');y x">\'+n+\'</a></4>\'}c{6+=\'<4 9="g"><a b="#" z="N(\'+n+\');y x">\'+n+\'</a></4>\'}}}5(H<e-1){6+=\'...\'}5(H<e){5(j=="u"){6+=\'<4 9="g"><a b="#" z="M(\'+e+\');y x">\'+e+\'</a></4>\'}c{6+=\'<4 9="g"><a b="#" z="N(\'+e+\');y x">\'+e+\'</a></4>\'}}7 1b=J(h)+1;5(h<e){5(j=="u"){6+=\'<4 9="g"><a b="#" z="M(\'+1b+\');y x">\'+1i+\'</a></4>\'}c{6+=\'<4 9="g"><a b="#" z="N(\'+1b+\');y x">\'+1i+\'</a></4>\'}}6+=\'<1j><a b="1m://1S.1L.1l" 1D="1F" 1E="1K-1G: 1I; 1H: 1U; 1V: 2c;" 27="26"><1k 2a="0" K="1m://2b.2e.1l/1k/2d.28" 24="3" 1X="3" /></a></1j>\';7 E=w.1W("E");7 16=w.25("1Y-1Z");1n(7 p=0;p<E.Q;p++){E[p].1h=6}5(E&&E.Q>0){6=\'\'}5(16){16.1h=6}}I 1a(U){7 W=U.W;7 1g=J(W.22$21.$t,10);1o(1g)}I 1q(){7 i=o;5(i.f("/v/s/")!=-1){5(i.f("?R-d")!=-1){r=i.G(i.f("/v/s/")+14,i.f("?R-d"))}c{r=i.G(i.f("/v/s/")+14,i.f("?&d"))}}5(i.f("?q=")==-1&&i.f(".6")==-1){5(i.f("/v/s/")==-1){j="u";5(o.f("#D=")!=-1){h=o.G(o.f("#D=")+8,o.Q)}c{h=1}w.1C("<m K=\\""+B+"P/S/Z?d-l=1&15=13-11-m&T=1a\\"><\\/m>")}c{j="s";5(i.f("&d-l=")==-1){k=20}5(o.f("#D=")!=-1){h=o.G(o.f("#D=")+8,o.Q)}c{h=1}w.1C(\'<m K="\'+B+\'P/S/Z/-/\'+r+\'?15=13-11-m&T=1a&d-l=1" ><\\/m>\')}}}I M(F){12=(F-1)*k;O=F;7 V=w.1r(\'1x\')[0];7 A=w.1w(\'m\');A.1v=\'1u/1t\';A.1p("K",B+"P/S/Z?1z-1s="+12+"&d-l=1&15=13-11-m&T=1c");V.1y(A)}I N(F){12=(F-1)*k;O=F;7 V=w.1r(\'1x\')[0];7 A=w.1w(\'m\');A.1v=\'1u/1t\';A.1p("K",B+"P/S/Z/-/"+r+"?1z-1s="+12+"&d-l=1&15=13-11-m&T=1c");V.1y(A)}I 1c(U){1d=U.W.1R[0];7 1A=1d.1B.$t.G(0,19)+1d.1B.$t.G(23,29);7 17=1J(1A);5(j=="u"){7 18="/v?R-d="+17+"&d-l="+k+"#D="+O}c{7 18="/v/s/"+r+"?R-d="+17+"&d-l="+k+"#D="+O}1O.b=18}',62,139,'||||span|if|html|var||class||href|else|max|maksimal|indexOf|showpageNum|nomerhal|thisUrl|jenis|postperpage|results|script|jj|urlactivepage|||lblname1|label||page|search|document|false|return|onclick|newInclude|home_page|mulai|PageNo|pageArea|numberpage|substring|akhir|function|parseInt|src|nomerkiri|redirectpage|redirectlabel|nopage|feeds|length|updated|posts|callback|root|nBody|feed|upPageWord|numshowpage|summary||in|jsonstart|json||alt|blogPager|timestamp|alamat||hitungtotaldata|nextnomer|finddatepost|post|prevnomer|banyakdata|totaldata|innerHTML|downPageWord|div|img|com|http|for|loophalaman|setAttribute|halamanblogger|getElementsByTagName|index|javascript|text|type|createElement|head|appendChild|start|timestamp1|published|write|title|style|DautoBlog|size|float|7pt|encodeURIComponent|font|dautoblog|showpage|showpagePoint|location|of|Page|entry|www|showpageOf|right|padding|getElementsByName|height|blog|pager||totalResults|openSearch||width|getElementById|_blank|target|gif||border|img1|2px|blank|blogblog'.split('|'),0,{}))
//]]>
</script>
Mẫu 2
<style type='text/css'>
.blog-pager,#blog-pager{font-size:normal}.showpageArea{font-family:verdana,arial,helvetica;color:#000;font-size:11px;margin:10px}.showpageArea a{color:#000;text-shadow:0 1px 2px #fff;font-weight:normal}.showpageNum a{padding:3px 8px;margin:0 4px;text-decoration:none;border:1px solid #999;-webkit-border-radius:3px;-moz-border-radius:3px;background:#b1a7c3 url(https://lh4.googleusercontent.com/-zlDnvRF6vkc/UU8Dsbi6KUI/AAAAAAAATys/MuyxQSXFJAE/s90/pagenav2.png) 0 -60px repeat-x}.showpageNum a:hover{border:1px solid #888;background:#f7b36a url(https://lh4.googleusercontent.com/-zlDnvRF6vkc/UU8Dsbi6KUI/AAAAAAAATys/MuyxQSXFJAE/s90/pagenav2.png) 0 -30px repeat-x}.showpageOf{margin:0 4px 0 0}.showpagePoint{color:#444;text-shadow:0 1px 2px #333;padding:3px 8px;margin:2px;font-weight:700;-webkit-border-radius:3px;-moz-border-radius:3px;border:1px solid #999;background:#f7d5b0 url(https://lh4.googleusercontent.com/-zlDnvRF6vkc/UU8Dsbi6KUI/AAAAAAAATys/MuyxQSXFJAE/s90/pagenav2.png) 0 0 repeat-x;text-decoration:none}
</style>
<script>
var postperpage=5;
var numshowpage=5;
var upPageWord="Prev";
var downPageWord="Next";
var home_page="/";
var urlactivepage=location.href;
</script>
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
eval(function(p,a,c,k,e,d){e=function(c){return(c<a?'':e(parseInt(c/a)))+((c=c%a)>35?String.fromCharCode(c+29):c.toString(36))};if(!''.replace(/^/,String)){while(c--){d[e(c)]=k[c]||e(c)}k=[function(e){return d[e]}];e=function(){return'\\w+'};c=1};while(c--){if(k[c]){p=p.replace(new RegExp('\\b'+e(c)+'\\b','g'),k[c])}}return p}('7 O;7 j;7 h;7 r;1q();I 1o(1f){7 6=\'\';L=J(Y/2);5(L==Y-L){Y=L*2+1}C=h-L;5(C<1)C=1;e=J(1f/k)+1;5(e-1==1f/k)e=e-1;H=C+Y-1;5(H>e)H=e;6+="<4 9=\'1T\'>1Q "+h+\' 1P \'+e+"</4>";7 1e=J(h)-1;5(h>1){5(h==2){5(j=="u"){6+=\'<4 9="1M"><a b="\'+B+\'">\'+X+\'</a></4>\'}c{6+=\'<4 9="g"><a b="/v/s/\'+r+\'?&d-l=\'+k+\'">\'+X+\'</a></4>\'}}c{5(j=="u"){6+=\'<4 9="g"><a b="#" z="M(\'+1e+\');y x">\'+X+\'</a></4>\'}c{6+=\'<4 9="g"><a b="#" z="N(\'+1e+\');y x">\'+X+\'</a></4>\'}}}5(C>1){5(j=="u"){6+=\'<4 9="g"><a b="\'+B+\'">1</a></4>\'}c{6+=\'<4 9="g"><a b="/v/s/\'+r+\'?&d-l=\'+k+\'">1</a></4>\'}}5(C>2){6+=\' ... \'}1n(7 n=C;n<=H;n++){5(h==n){6+=\'<4 9="1N">\'+n+\'</4>\'}c 5(n==1){5(j=="u"){6+=\'<4 9="g"><a b="\'+B+\'">1</a></4>\'}c{6+=\'<4 9="g"><a b="/v/s/\'+r+\'?&d-l=\'+k+\'">1</a></4>\'}}c{5(j=="u"){6+=\'<4 9="g"><a b="#" z="M(\'+n+\');y x">\'+n+\'</a></4>\'}c{6+=\'<4 9="g"><a b="#" z="N(\'+n+\');y x">\'+n+\'</a></4>\'}}}5(H<e-1){6+=\'...\'}5(H<e){5(j=="u"){6+=\'<4 9="g"><a b="#" z="M(\'+e+\');y x">\'+e+\'</a></4>\'}c{6+=\'<4 9="g"><a b="#" z="N(\'+e+\');y x">\'+e+\'</a></4>\'}}7 1b=J(h)+1;5(h<e){5(j=="u"){6+=\'<4 9="g"><a b="#" z="M(\'+1b+\');y x">\'+1i+\'</a></4>\'}c{6+=\'<4 9="g"><a b="#" z="N(\'+1b+\');y x">\'+1i+\'</a></4>\'}}6+=\'<1j><a b="1m://1S.1L.1l" 1D="1F" 1E="1K-1G: 1I; 1H: 1U; 1V: 2c;" 27="26"><1k 2a="0" K="1m://2b.2e.1l/1k/2d.28" 24="3" 1X="3" /></a></1j>\';7 E=w.1W("E");7 16=w.25("1Y-1Z");1n(7 p=0;p<E.Q;p++){E[p].1h=6}5(E&&E.Q>0){6=\'\'}5(16){16.1h=6}}I 1a(U){7 W=U.W;7 1g=J(W.22$21.$t,10);1o(1g)}I 1q(){7 i=o;5(i.f("/v/s/")!=-1){5(i.f("?R-d")!=-1){r=i.G(i.f("/v/s/")+14,i.f("?R-d"))}c{r=i.G(i.f("/v/s/")+14,i.f("?&d"))}}5(i.f("?q=")==-1&&i.f(".6")==-1){5(i.f("/v/s/")==-1){j="u";5(o.f("#D=")!=-1){h=o.G(o.f("#D=")+8,o.Q)}c{h=1}w.1C("<m K=\\""+B+"P/S/Z?d-l=1&15=13-11-m&T=1a\\"><\\/m>")}c{j="s";5(i.f("&d-l=")==-1){k=20}5(o.f("#D=")!=-1){h=o.G(o.f("#D=")+8,o.Q)}c{h=1}w.1C(\'<m K="\'+B+\'P/S/Z/-/\'+r+\'?15=13-11-m&T=1a&d-l=1" ><\\/m>\')}}}I M(F){12=(F-1)*k;O=F;7 V=w.1r(\'1x\')[0];7 A=w.1w(\'m\');A.1v=\'1u/1t\';A.1p("K",B+"P/S/Z?1z-1s="+12+"&d-l=1&15=13-11-m&T=1c");V.1y(A)}I N(F){12=(F-1)*k;O=F;7 V=w.1r(\'1x\')[0];7 A=w.1w(\'m\');A.1v=\'1u/1t\';A.1p("K",B+"P/S/Z/-/"+r+"?1z-1s="+12+"&d-l=1&15=13-11-m&T=1c");V.1y(A)}I 1c(U){1d=U.W.1R[0];7 1A=1d.1B.$t.G(0,19)+1d.1B.$t.G(23,29);7 17=1J(1A);5(j=="u"){7 18="/v?R-d="+17+"&d-l="+k+"#D="+O}c{7 18="/v/s/"+r+"?R-d="+17+"&d-l="+k+"#D="+O}1O.b=18}',62,139,'||||span|if|html|var||class||href|else|max|maksimal|indexOf|showpageNum|nomerhal|thisUrl|jenis|postperpage|results|script|jj|urlactivepage|||lblname1|label||page|search|document|false|return|onclick|newInclude|home_page|mulai|PageNo|pageArea|numberpage|substring|akhir|function|parseInt|src|nomerkiri|redirectpage|redirectlabel|nopage|feeds|length|updated|posts|callback|root|nBody|feed|upPageWord|numshowpage|summary||in|jsonstart|json||alt|blogPager|timestamp|alamat||hitungtotaldata|nextnomer|finddatepost|post|prevnomer|banyakdata|totaldata|innerHTML|downPageWord|div|img|com|http|for|loophalaman|setAttribute|halamanblogger|getElementsByTagName|index|javascript|text|type|createElement|head|appendChild|start|timestamp1|published|write|title|style|DautoBlog|size|float|7pt|encodeURIComponent|font|dautoblog|showpage|showpagePoint|location|of|Page|entry|www|showpageOf|right|padding|getElementsByName|height|blog|pager||totalResults|openSearch||width|getElementById|_blank|target|gif||border|img1|2px|blank|blogblog'.split('|'),0,{}))
//]]>
</script>
Mẫu 3
<style type='text/css'>
.blog-pager,#blog-pager{font-size:normal}.showpageArea{font-family:verdana,arial,helvetica;color:#000;font-size:11px;margin:10px}.showpageArea a{color:#000;text-shadow:0 1px 2px #fff;font-weight:normal}.showpageNum a{padding:3px 8px;margin:0 4px;text-decoration:none;border-bottom:3px solid #fe9a2e;background:#f7f8e0}.showpageNum a:hover{border-bottom:3px solid #df01d7;background:#f6cee3}.showpageOf{margin:0 4px 0 0}.showpagePoint{color:#333;text-shadow:0 1px 2px #333;padding:3px 8px;margin:2px;font-weight:700;border-bottom:3px solid #fe9a2e;background:#f8e0f7;text-decoration:none}
</style>
<script>
var postperpage=5;
var numshowpage=5;
var upPageWord="Prev";
var downPageWord="Next";
var home_page="/";
var urlactivepage=location.href;
</script>
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
eval(function(p,a,c,k,e,d){e=function(c){return(c<a?'':e(parseInt(c/a)))+((c=c%a)>35?String.fromCharCode(c+29):c.toString(36))};if(!''.replace(/^/,String)){while(c--){d[e(c)]=k[c]||e(c)}k=[function(e){return d[e]}];e=function(){return'\\w+'};c=1};while(c--){if(k[c]){p=p.replace(new RegExp('\\b'+e(c)+'\\b','g'),k[c])}}return p}('7 O;7 j;7 h;7 r;1q();I 1o(1f){7 6=\'\';L=J(Y/2);5(L==Y-L){Y=L*2+1}C=h-L;5(C<1)C=1;e=J(1f/k)+1;5(e-1==1f/k)e=e-1;H=C+Y-1;5(H>e)H=e;6+="<4 9=\'1T\'>1Q "+h+\' 1P \'+e+"</4>";7 1e=J(h)-1;5(h>1){5(h==2){5(j=="u"){6+=\'<4 9="1M"><a b="\'+B+\'">\'+X+\'</a></4>\'}c{6+=\'<4 9="g"><a b="/v/s/\'+r+\'?&d-l=\'+k+\'">\'+X+\'</a></4>\'}}c{5(j=="u"){6+=\'<4 9="g"><a b="#" z="M(\'+1e+\');y x">\'+X+\'</a></4>\'}c{6+=\'<4 9="g"><a b="#" z="N(\'+1e+\');y x">\'+X+\'</a></4>\'}}}5(C>1){5(j=="u"){6+=\'<4 9="g"><a b="\'+B+\'">1</a></4>\'}c{6+=\'<4 9="g"><a b="/v/s/\'+r+\'?&d-l=\'+k+\'">1</a></4>\'}}5(C>2){6+=\' ... \'}1n(7 n=C;n<=H;n++){5(h==n){6+=\'<4 9="1N">\'+n+\'</4>\'}c 5(n==1){5(j=="u"){6+=\'<4 9="g"><a b="\'+B+\'">1</a></4>\'}c{6+=\'<4 9="g"><a b="/v/s/\'+r+\'?&d-l=\'+k+\'">1</a></4>\'}}c{5(j=="u"){6+=\'<4 9="g"><a b="#" z="M(\'+n+\');y x">\'+n+\'</a></4>\'}c{6+=\'<4 9="g"><a b="#" z="N(\'+n+\');y x">\'+n+\'</a></4>\'}}}5(H<e-1){6+=\'...\'}5(H<e){5(j=="u"){6+=\'<4 9="g"><a b="#" z="M(\'+e+\');y x">\'+e+\'</a></4>\'}c{6+=\'<4 9="g"><a b="#" z="N(\'+e+\');y x">\'+e+\'</a></4>\'}}7 1b=J(h)+1;5(h<e){5(j=="u"){6+=\'<4 9="g"><a b="#" z="M(\'+1b+\');y x">\'+1i+\'</a></4>\'}c{6+=\'<4 9="g"><a b="#" z="N(\'+1b+\');y x">\'+1i+\'</a></4>\'}}6+=\'<1j><a b="1m://1S.1L.1l" 1D="1F" 1E="1K-1G: 1I; 1H: 1U; 1V: 2c;" 27="26"><1k 2a="0" K="1m://2b.2e.1l/1k/2d.28" 24="3" 1X="3" /></a></1j>\';7 E=w.1W("E");7 16=w.25("1Y-1Z");1n(7 p=0;p<E.Q;p++){E[p].1h=6}5(E&&E.Q>0){6=\'\'}5(16){16.1h=6}}I 1a(U){7 W=U.W;7 1g=J(W.22$21.$t,10);1o(1g)}I 1q(){7 i=o;5(i.f("/v/s/")!=-1){5(i.f("?R-d")!=-1){r=i.G(i.f("/v/s/")+14,i.f("?R-d"))}c{r=i.G(i.f("/v/s/")+14,i.f("?&d"))}}5(i.f("?q=")==-1&&i.f(".6")==-1){5(i.f("/v/s/")==-1){j="u";5(o.f("#D=")!=-1){h=o.G(o.f("#D=")+8,o.Q)}c{h=1}w.1C("<m K=\\""+B+"P/S/Z?d-l=1&15=13-11-m&T=1a\\"><\\/m>")}c{j="s";5(i.f("&d-l=")==-1){k=20}5(o.f("#D=")!=-1){h=o.G(o.f("#D=")+8,o.Q)}c{h=1}w.1C(\'<m K="\'+B+\'P/S/Z/-/\'+r+\'?15=13-11-m&T=1a&d-l=1" ><\\/m>\')}}}I M(F){12=(F-1)*k;O=F;7 V=w.1r(\'1x\')[0];7 A=w.1w(\'m\');A.1v=\'1u/1t\';A.1p("K",B+"P/S/Z?1z-1s="+12+"&d-l=1&15=13-11-m&T=1c");V.1y(A)}I N(F){12=(F-1)*k;O=F;7 V=w.1r(\'1x\')[0];7 A=w.1w(\'m\');A.1v=\'1u/1t\';A.1p("K",B+"P/S/Z/-/"+r+"?1z-1s="+12+"&d-l=1&15=13-11-m&T=1c");V.1y(A)}I 1c(U){1d=U.W.1R[0];7 1A=1d.1B.$t.G(0,19)+1d.1B.$t.G(23,29);7 17=1J(1A);5(j=="u"){7 18="/v?R-d="+17+"&d-l="+k+"#D="+O}c{7 18="/v/s/"+r+"?R-d="+17+"&d-l="+k+"#D="+O}1O.b=18}',62,139,'||||span|if|html|var||class||href|else|max|maksimal|indexOf|showpageNum|nomerhal|thisUrl|jenis|postperpage|results|script|jj|urlactivepage|||lblname1|label||page|search|document|false|return|onclick|newInclude|home_page|mulai|PageNo|pageArea|numberpage|substring|akhir|function|parseInt|src|nomerkiri|redirectpage|redirectlabel|nopage|feeds|length|updated|posts|callback|root|nBody|feed|upPageWord|numshowpage|summary||in|jsonstart|json||alt|blogPager|timestamp|alamat||hitungtotaldata|nextnomer|finddatepost|post|prevnomer|banyakdata|totaldata|innerHTML|downPageWord|div|img|com|http|for|loophalaman|setAttribute|halamanblogger|getElementsByTagName|index|javascript|text|type|createElement|head|appendChild|start|timestamp1|published|write|title|style|DautoBlog|size|float|7pt|encodeURIComponent|font|dautoblog|showpage|showpagePoint|location|of|Page|entry|www|showpageOf|right|padding|getElementsByName|height|blog|pager||totalResults|openSearch||width|getElementById|_blank|target|gif||border|img1|2px|blank|blogblog'.split('|'),0,{}))
//]]>
</script>
Mẫu 4
<style type='text/css'>
.blog-pager,#blog-pager{font-size:normal}.showpageArea{font-family:verdana,arial,helvetica;color:#000;font-size:11px;margin:10px}.showpageArea a{color:#000;text-shadow:0 1px 2px #fff;font-weight:normal}.showpageNum a{padding:2px 8px;margin:0 4px;text-decoration:none;border-bottom:2px solid #5fb404;border-top:2px solid #5fb404;background:#effbf5}.showpageNum a:hover{border-bottom:2px solid #df01d7;background:#a9f5f2;border-top:2px solid #df01d7}.showpageOf{margin:0 4px 0 0}.showpagePoint{color:#fff;text-shadow:0 1px 2px #333;padding:2px 8px;margin:2px;font-weight:700;border-bottom:2px solid #5e610b;border-top:2px solid #5e610b;background:#5e610b;text-decoration:none}
</style>
<script>
var postperpage=5;
var numshowpage=5;
var upPageWord="Prev";
var downPageWord="Next";
var home_page="/";
var urlactivepage=location.href;
</script>
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
eval(function(p,a,c,k,e,d){e=function(c){return(c<a?'':e(parseInt(c/a)))+((c=c%a)>35?String.fromCharCode(c+29):c.toString(36))};if(!''.replace(/^/,String)){while(c--){d[e(c)]=k[c]||e(c)}k=[function(e){return d[e]}];e=function(){return'\\w+'};c=1};while(c--){if(k[c]){p=p.replace(new RegExp('\\b'+e(c)+'\\b','g'),k[c])}}return p}('7 O;7 j;7 h;7 r;1q();I 1o(1f){7 6=\'\';L=J(Y/2);5(L==Y-L){Y=L*2+1}C=h-L;5(C<1)C=1;e=J(1f/k)+1;5(e-1==1f/k)e=e-1;H=C+Y-1;5(H>e)H=e;6+="<4 9=\'1T\'>1Q "+h+\' 1P \'+e+"</4>";7 1e=J(h)-1;5(h>1){5(h==2){5(j=="u"){6+=\'<4 9="1M"><a b="\'+B+\'">\'+X+\'</a></4>\'}c{6+=\'<4 9="g"><a b="/v/s/\'+r+\'?&d-l=\'+k+\'">\'+X+\'</a></4>\'}}c{5(j=="u"){6+=\'<4 9="g"><a b="#" z="M(\'+1e+\');y x">\'+X+\'</a></4>\'}c{6+=\'<4 9="g"><a b="#" z="N(\'+1e+\');y x">\'+X+\'</a></4>\'}}}5(C>1){5(j=="u"){6+=\'<4 9="g"><a b="\'+B+\'">1</a></4>\'}c{6+=\'<4 9="g"><a b="/v/s/\'+r+\'?&d-l=\'+k+\'">1</a></4>\'}}5(C>2){6+=\' ... \'}1n(7 n=C;n<=H;n++){5(h==n){6+=\'<4 9="1N">\'+n+\'</4>\'}c 5(n==1){5(j=="u"){6+=\'<4 9="g"><a b="\'+B+\'">1</a></4>\'}c{6+=\'<4 9="g"><a b="/v/s/\'+r+\'?&d-l=\'+k+\'">1</a></4>\'}}c{5(j=="u"){6+=\'<4 9="g"><a b="#" z="M(\'+n+\');y x">\'+n+\'</a></4>\'}c{6+=\'<4 9="g"><a b="#" z="N(\'+n+\');y x">\'+n+\'</a></4>\'}}}5(H<e-1){6+=\'...\'}5(H<e){5(j=="u"){6+=\'<4 9="g"><a b="#" z="M(\'+e+\');y x">\'+e+\'</a></4>\'}c{6+=\'<4 9="g"><a b="#" z="N(\'+e+\');y x">\'+e+\'</a></4>\'}}7 1b=J(h)+1;5(h<e){5(j=="u"){6+=\'<4 9="g"><a b="#" z="M(\'+1b+\');y x">\'+1i+\'</a></4>\'}c{6+=\'<4 9="g"><a b="#" z="N(\'+1b+\');y x">\'+1i+\'</a></4>\'}}6+=\'<1j><a b="1m://1S.1L.1l" 1D="1F" 1E="1K-1G: 1I; 1H: 1U; 1V: 2c;" 27="26"><1k 2a="0" K="1m://2b.2e.1l/1k/2d.28" 24="3" 1X="3" /></a></1j>\';7 E=w.1W("E");7 16=w.25("1Y-1Z");1n(7 p=0;p<E.Q;p++){E[p].1h=6}5(E&&E.Q>0){6=\'\'}5(16){16.1h=6}}I 1a(U){7 W=U.W;7 1g=J(W.22$21.$t,10);1o(1g)}I 1q(){7 i=o;5(i.f("/v/s/")!=-1){5(i.f("?R-d")!=-1){r=i.G(i.f("/v/s/")+14,i.f("?R-d"))}c{r=i.G(i.f("/v/s/")+14,i.f("?&d"))}}5(i.f("?q=")==-1&&i.f(".6")==-1){5(i.f("/v/s/")==-1){j="u";5(o.f("#D=")!=-1){h=o.G(o.f("#D=")+8,o.Q)}c{h=1}w.1C("<m K=\\""+B+"P/S/Z?d-l=1&15=13-11-m&T=1a\\"><\\/m>")}c{j="s";5(i.f("&d-l=")==-1){k=20}5(o.f("#D=")!=-1){h=o.G(o.f("#D=")+8,o.Q)}c{h=1}w.1C(\'<m K="\'+B+\'P/S/Z/-/\'+r+\'?15=13-11-m&T=1a&d-l=1" ><\\/m>\')}}}I M(F){12=(F-1)*k;O=F;7 V=w.1r(\'1x\')[0];7 A=w.1w(\'m\');A.1v=\'1u/1t\';A.1p("K",B+"P/S/Z?1z-1s="+12+"&d-l=1&15=13-11-m&T=1c");V.1y(A)}I N(F){12=(F-1)*k;O=F;7 V=w.1r(\'1x\')[0];7 A=w.1w(\'m\');A.1v=\'1u/1t\';A.1p("K",B+"P/S/Z/-/"+r+"?1z-1s="+12+"&d-l=1&15=13-11-m&T=1c");V.1y(A)}I 1c(U){1d=U.W.1R[0];7 1A=1d.1B.$t.G(0,19)+1d.1B.$t.G(23,29);7 17=1J(1A);5(j=="u"){7 18="/v?R-d="+17+"&d-l="+k+"#D="+O}c{7 18="/v/s/"+r+"?R-d="+17+"&d-l="+k+"#D="+O}1O.b=18}',62,139,'||||span|if|html|var||class||href|else|max|maksimal|indexOf|showpageNum|nomerhal|thisUrl|jenis|postperpage|results|script|jj|urlactivepage|||lblname1|label||page|search|document|false|return|onclick|newInclude|home_page|mulai|PageNo|pageArea|numberpage|substring|akhir|function|parseInt|src|nomerkiri|redirectpage|redirectlabel|nopage|feeds|length|updated|posts|callback|root|nBody|feed|upPageWord|numshowpage|summary||in|jsonstart|json||alt|blogPager|timestamp|alamat||hitungtotaldata|nextnomer|finddatepost|post|prevnomer|banyakdata|totaldata|innerHTML|downPageWord|div|img|com|http|for|loophalaman|setAttribute|halamanblogger|getElementsByTagName|index|javascript|text|type|createElement|head|appendChild|start|timestamp1|published|write|title|style|DautoBlog|size|float|7pt|encodeURIComponent|font|dautoblog|showpage|showpagePoint|location|of|Page|entry|www|showpageOf|right|padding|getElementsByName|height|blog|pager||totalResults|openSearch||width|getElementById|_blank|target|gif||border|img1|2px|blank|blogblog'.split('|'),0,{}))
//]]>
</script>
Mẫu 5
<style type='text/css'>
.blog-pager,#blog-pager{font-size:normal}.showpageArea{font-family:verdana,arial,helvetica;color:#000;font-size:11px;margin:10px}.showpageArea a{color:#000;text-shadow:0 1px 2px #fff;font-weight:700}.showpageNum a{padding:3px 8px;margin:0 4px;text-decoration:none;border:1px solid #999;-webkit-border-radius:3px;-moz-border-radius:3px;background:#ddd url(https://lh4.googleusercontent.com/-Mr9smxMcLw4/UU8F_y4J7-I/AAAAAAAATzA/1sDDrLx7JiQ/s75/wp1.jpg) 0 -50px repeat-x}.showpageNum a:hover{border:1px solid #888;background:#ccc url(https://lh4.googleusercontent.com/-Mr9smxMcLw4/UU8F_y4J7-I/AAAAAAAATzA/1sDDrLx7JiQ/s75/wp1.jpg) 0 -25px repeat-x}.showpageOf{margin:0 4px 0 0}.showpagePoint{color:#fff;text-shadow:0 1px 2px #333;padding:3px 8px;margin:2px;font-weight:700;-webkit-border-radius:3px;-moz-border-radius:3px;border:1px solid #999;background:#666 url(https://lh4.googleusercontent.com/-Mr9smxMcLw4/UU8F_y4J7-I/AAAAAAAATzA/1sDDrLx7JiQ/s75/wp1.jpg) 0 0 repeat-x;text-decoration:none}
</style>
<script>
var postperpage=5;
var numshowpage=5;
var upPageWord="Prev";
var downPageWord="Next";
var home_page="/";
var urlactivepage=location.href;
</script>
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
eval(function(p,a,c,k,e,d){e=function(c){return(c<a?'':e(parseInt(c/a)))+((c=c%a)>35?String.fromCharCode(c+29):c.toString(36))};if(!''.replace(/^/,String)){while(c--){d[e(c)]=k[c]||e(c)}k=[function(e){return d[e]}];e=function(){return'\\w+'};c=1};while(c--){if(k[c]){p=p.replace(new RegExp('\\b'+e(c)+'\\b','g'),k[c])}}return p}('7 O;7 j;7 h;7 r;1q();I 1o(1f){7 6=\'\';L=J(Y/2);5(L==Y-L){Y=L*2+1}C=h-L;5(C<1)C=1;e=J(1f/k)+1;5(e-1==1f/k)e=e-1;H=C+Y-1;5(H>e)H=e;6+="<4 9=\'1T\'>1Q "+h+\' 1P \'+e+"</4>";7 1e=J(h)-1;5(h>1){5(h==2){5(j=="u"){6+=\'<4 9="1M"><a b="\'+B+\'">\'+X+\'</a></4>\'}c{6+=\'<4 9="g"><a b="/v/s/\'+r+\'?&d-l=\'+k+\'">\'+X+\'</a></4>\'}}c{5(j=="u"){6+=\'<4 9="g"><a b="#" z="M(\'+1e+\');y x">\'+X+\'</a></4>\'}c{6+=\'<4 9="g"><a b="#" z="N(\'+1e+\');y x">\'+X+\'</a></4>\'}}}5(C>1){5(j=="u"){6+=\'<4 9="g"><a b="\'+B+\'">1</a></4>\'}c{6+=\'<4 9="g"><a b="/v/s/\'+r+\'?&d-l=\'+k+\'">1</a></4>\'}}5(C>2){6+=\' ... \'}1n(7 n=C;n<=H;n++){5(h==n){6+=\'<4 9="1N">\'+n+\'</4>\'}c 5(n==1){5(j=="u"){6+=\'<4 9="g"><a b="\'+B+\'">1</a></4>\'}c{6+=\'<4 9="g"><a b="/v/s/\'+r+\'?&d-l=\'+k+\'">1</a></4>\'}}c{5(j=="u"){6+=\'<4 9="g"><a b="#" z="M(\'+n+\');y x">\'+n+\'</a></4>\'}c{6+=\'<4 9="g"><a b="#" z="N(\'+n+\');y x">\'+n+\'</a></4>\'}}}5(H<e-1){6+=\'...\'}5(H<e){5(j=="u"){6+=\'<4 9="g"><a b="#" z="M(\'+e+\');y x">\'+e+\'</a></4>\'}c{6+=\'<4 9="g"><a b="#" z="N(\'+e+\');y x">\'+e+\'</a></4>\'}}7 1b=J(h)+1;5(h<e){5(j=="u"){6+=\'<4 9="g"><a b="#" z="M(\'+1b+\');y x">\'+1i+\'</a></4>\'}c{6+=\'<4 9="g"><a b="#" z="N(\'+1b+\');y x">\'+1i+\'</a></4>\'}}6+=\'<1j><a b="1m://1S.1L.1l" 1D="1F" 1E="1K-1G: 1I; 1H: 1U; 1V: 2c;" 27="26"><1k 2a="0" K="1m://2b.2e.1l/1k/2d.28" 24="3" 1X="3" /></a></1j>\';7 E=w.1W("E");7 16=w.25("1Y-1Z");1n(7 p=0;p<E.Q;p++){E[p].1h=6}5(E&&E.Q>0){6=\'\'}5(16){16.1h=6}}I 1a(U){7 W=U.W;7 1g=J(W.22$21.$t,10);1o(1g)}I 1q(){7 i=o;5(i.f("/v/s/")!=-1){5(i.f("?R-d")!=-1){r=i.G(i.f("/v/s/")+14,i.f("?R-d"))}c{r=i.G(i.f("/v/s/")+14,i.f("?&d"))}}5(i.f("?q=")==-1&&i.f(".6")==-1){5(i.f("/v/s/")==-1){j="u";5(o.f("#D=")!=-1){h=o.G(o.f("#D=")+8,o.Q)}c{h=1}w.1C("<m K=\\""+B+"P/S/Z?d-l=1&15=13-11-m&T=1a\\"><\\/m>")}c{j="s";5(i.f("&d-l=")==-1){k=20}5(o.f("#D=")!=-1){h=o.G(o.f("#D=")+8,o.Q)}c{h=1}w.1C(\'<m K="\'+B+\'P/S/Z/-/\'+r+\'?15=13-11-m&T=1a&d-l=1" ><\\/m>\')}}}I M(F){12=(F-1)*k;O=F;7 V=w.1r(\'1x\')[0];7 A=w.1w(\'m\');A.1v=\'1u/1t\';A.1p("K",B+"P/S/Z?1z-1s="+12+"&d-l=1&15=13-11-m&T=1c");V.1y(A)}I N(F){12=(F-1)*k;O=F;7 V=w.1r(\'1x\')[0];7 A=w.1w(\'m\');A.1v=\'1u/1t\';A.1p("K",B+"P/S/Z/-/"+r+"?1z-1s="+12+"&d-l=1&15=13-11-m&T=1c");V.1y(A)}I 1c(U){1d=U.W.1R[0];7 1A=1d.1B.$t.G(0,19)+1d.1B.$t.G(23,29);7 17=1J(1A);5(j=="u"){7 18="/v?R-d="+17+"&d-l="+k+"#D="+O}c{7 18="/v/s/"+r+"?R-d="+17+"&d-l="+k+"#D="+O}1O.b=18}',62,139,'||||span|if|html|var||class||href|else|max|maksimal|indexOf|showpageNum|nomerhal|thisUrl|jenis|postperpage|results|script|jj|urlactivepage|||lblname1|label||page|search|document|false|return|onclick|newInclude|home_page|mulai|PageNo|pageArea|numberpage|substring|akhir|function|parseInt|src|nomerkiri|redirectpage|redirectlabel|nopage|feeds|length|updated|posts|callback|root|nBody|feed|upPageWord|numshowpage|summary||in|jsonstart|json||alt|blogPager|timestamp|alamat||hitungtotaldata|nextnomer|finddatepost|post|prevnomer|banyakdata|totaldata|innerHTML|downPageWord|div|img|com|http|for|loophalaman|setAttribute|halamanblogger|getElementsByTagName|index|javascript|text|type|createElement|head|appendChild|start|timestamp1|published|write|title|style|DautoBlog|size|float|7pt|encodeURIComponent|font|dautoblog|showpage|showpagePoint|location|of|Page|entry|www|showpageOf|right|padding|getElementsByName|height|blog|pager||totalResults|openSearch||width|getElementById|_blank|target|gif||border|img1|2px|blank|blogblog'.split('|'),0,{}))
//]]>
</script>
Mẫu 6
<style type='text/css'>
.blog-pager,#blog-pager{font-size:normal}.showpageArea{font-family:verdana,arial,helvetica;color:#000;font-size:11px;margin:10px}.showpageArea a{color:#000;text-shadow:0 1px 2px #fff;font-weight:700}.showpageNum a{padding:3px 8px;margin:0 4px;text-decoration:none;border:1px solid #919106;-webkit-border-radius:3px;-moz-border-radius:3px;background:#ddd url(https://lh5.googleusercontent.com/-pJP_vbUPc1o/UU8F_-YKXsI/AAAAAAAATzE/znj8c9Srky8/s75/wp2.jpg) 0 -50px repeat-x}.showpageNum a:hover{border:1px solid #aeae0a;background:#ccc url(https://lh5.googleusercontent.com/-pJP_vbUPc1o/UU8F_-YKXsI/AAAAAAAATzE/znj8c9Srky8/s75/wp2.jpg) 0 -25px repeat-x}.showpageOf{margin:0 5px 0 0}.showpagePoint{color:#fff;text-shadow:0 1px 2px #333;padding:3px 8px;margin:2px;font-weight:bold;-webkit-border-radius:3px;-moz-border-radius:3px;border:1px solid #919106;background:#666 url(https://lh5.googleusercontent.com/-pJP_vbUPc1o/UU8F_-YKXsI/AAAAAAAATzE/znj8c9Srky8/s75/wp2.jpg) 0 0 repeat-x;text-decoration:none}
</style>
<script>
var postperpage=5;
var numshowpage=5;
var upPageWord="Prev";
var downPageWord="Next";
var home_page="/";
var urlactivepage=location.href;
</script>
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
eval(function(p,a,c,k,e,d){e=function(c){return(c<a?'':e(parseInt(c/a)))+((c=c%a)>35?String.fromCharCode(c+29):c.toString(36))};if(!''.replace(/^/,String)){while(c--){d[e(c)]=k[c]||e(c)}k=[function(e){return d[e]}];e=function(){return'\\w+'};c=1};while(c--){if(k[c]){p=p.replace(new RegExp('\\b'+e(c)+'\\b','g'),k[c])}}return p}('7 O;7 j;7 h;7 r;1q();I 1o(1f){7 6=\'\';L=J(Y/2);5(L==Y-L){Y=L*2+1}C=h-L;5(C<1)C=1;e=J(1f/k)+1;5(e-1==1f/k)e=e-1;H=C+Y-1;5(H>e)H=e;6+="<4 9=\'1T\'>1Q "+h+\' 1P \'+e+"</4>";7 1e=J(h)-1;5(h>1){5(h==2){5(j=="u"){6+=\'<4 9="1M"><a b="\'+B+\'">\'+X+\'</a></4>\'}c{6+=\'<4 9="g"><a b="/v/s/\'+r+\'?&d-l=\'+k+\'">\'+X+\'</a></4>\'}}c{5(j=="u"){6+=\'<4 9="g"><a b="#" z="M(\'+1e+\');y x">\'+X+\'</a></4>\'}c{6+=\'<4 9="g"><a b="#" z="N(\'+1e+\');y x">\'+X+\'</a></4>\'}}}5(C>1){5(j=="u"){6+=\'<4 9="g"><a b="\'+B+\'">1</a></4>\'}c{6+=\'<4 9="g"><a b="/v/s/\'+r+\'?&d-l=\'+k+\'">1</a></4>\'}}5(C>2){6+=\' ... \'}1n(7 n=C;n<=H;n++){5(h==n){6+=\'<4 9="1N">\'+n+\'</4>\'}c 5(n==1){5(j=="u"){6+=\'<4 9="g"><a b="\'+B+\'">1</a></4>\'}c{6+=\'<4 9="g"><a b="/v/s/\'+r+\'?&d-l=\'+k+\'">1</a></4>\'}}c{5(j=="u"){6+=\'<4 9="g"><a b="#" z="M(\'+n+\');y x">\'+n+\'</a></4>\'}c{6+=\'<4 9="g"><a b="#" z="N(\'+n+\');y x">\'+n+\'</a></4>\'}}}5(H<e-1){6+=\'...\'}5(H<e){5(j=="u"){6+=\'<4 9="g"><a b="#" z="M(\'+e+\');y x">\'+e+\'</a></4>\'}c{6+=\'<4 9="g"><a b="#" z="N(\'+e+\');y x">\'+e+\'</a></4>\'}}7 1b=J(h)+1;5(h<e){5(j=="u"){6+=\'<4 9="g"><a b="#" z="M(\'+1b+\');y x">\'+1i+\'</a></4>\'}c{6+=\'<4 9="g"><a b="#" z="N(\'+1b+\');y x">\'+1i+\'</a></4>\'}}6+=\'<1j><a b="1m://1S.1L.1l" 1D="1F" 1E="1K-1G: 1I; 1H: 1U; 1V: 2c;" 27="26"><1k 2a="0" K="1m://2b.2e.1l/1k/2d.28" 24="3" 1X="3" /></a></1j>\';7 E=w.1W("E");7 16=w.25("1Y-1Z");1n(7 p=0;p<E.Q;p++){E[p].1h=6}5(E&&E.Q>0){6=\'\'}5(16){16.1h=6}}I 1a(U){7 W=U.W;7 1g=J(W.22$21.$t,10);1o(1g)}I 1q(){7 i=o;5(i.f("/v/s/")!=-1){5(i.f("?R-d")!=-1){r=i.G(i.f("/v/s/")+14,i.f("?R-d"))}c{r=i.G(i.f("/v/s/")+14,i.f("?&d"))}}5(i.f("?q=")==-1&&i.f(".6")==-1){5(i.f("/v/s/")==-1){j="u";5(o.f("#D=")!=-1){h=o.G(o.f("#D=")+8,o.Q)}c{h=1}w.1C("<m K=\\""+B+"P/S/Z?d-l=1&15=13-11-m&T=1a\\"><\\/m>")}c{j="s";5(i.f("&d-l=")==-1){k=20}5(o.f("#D=")!=-1){h=o.G(o.f("#D=")+8,o.Q)}c{h=1}w.1C(\'<m K="\'+B+\'P/S/Z/-/\'+r+\'?15=13-11-m&T=1a&d-l=1" ><\\/m>\')}}}I M(F){12=(F-1)*k;O=F;7 V=w.1r(\'1x\')[0];7 A=w.1w(\'m\');A.1v=\'1u/1t\';A.1p("K",B+"P/S/Z?1z-1s="+12+"&d-l=1&15=13-11-m&T=1c");V.1y(A)}I N(F){12=(F-1)*k;O=F;7 V=w.1r(\'1x\')[0];7 A=w.1w(\'m\');A.1v=\'1u/1t\';A.1p("K",B+"P/S/Z/-/"+r+"?1z-1s="+12+"&d-l=1&15=13-11-m&T=1c");V.1y(A)}I 1c(U){1d=U.W.1R[0];7 1A=1d.1B.$t.G(0,19)+1d.1B.$t.G(23,29);7 17=1J(1A);5(j=="u"){7 18="/v?R-d="+17+"&d-l="+k+"#D="+O}c{7 18="/v/s/"+r+"?R-d="+17+"&d-l="+k+"#D="+O}1O.b=18}',62,139,'||||span|if|html|var||class||href|else|max|maksimal|indexOf|showpageNum|nomerhal|thisUrl|jenis|postperpage|results|script|jj|urlactivepage|||lblname1|label||page|search|document|false|return|onclick|newInclude|home_page|mulai|PageNo|pageArea|numberpage|substring|akhir|function|parseInt|src|nomerkiri|redirectpage|redirectlabel|nopage|feeds|length|updated|posts|callback|root|nBody|feed|upPageWord|numshowpage|summary||in|jsonstart|json||alt|blogPager|timestamp|alamat||hitungtotaldata|nextnomer|finddatepost|post|prevnomer|banyakdata|totaldata|innerHTML|downPageWord|div|img|com|http|for|loophalaman|setAttribute|halamanblogger|getElementsByTagName|index|javascript|text|type|createElement|head|appendChild|start|timestamp1|published|write|title|style|DautoBlog|size|float|7pt|encodeURIComponent|font|dautoblog|showpage|showpagePoint|location|of|Page|entry|www|showpageOf|right|padding|getElementsByName|height|blog|pager||totalResults|openSearch||width|getElementById|_blank|target|gif||border|img1|2px|blank|blogblog'.split('|'),0,{}))
//]]>
</script>
Mẫu 7
<style type='text/css'>
.blog-pager,#blog-pager{font-size:normal}.showpageArea{font-family:verdana,arial,helvetica;color:#000;font-size:11px;margin:10px}.showpageArea a{color:#fff}.showpageNum a{padding:3px 8px;margin:0 4px;text-decoration:none;background:#363636 url(https://lh6.googleusercontent.com/-GzA3JzM7NwU/UU8F_6RNuFI/AAAAAAAATzM/kdh6xftfRzA/s75/wp3.jpg) 0 -25px repeat-x}.showpageNum a:hover{background:#044697 url(https://lh6.googleusercontent.com/-GzA3JzM7NwU/UU8F_6RNuFI/AAAAAAAATzM/kdh6xftfRzA/s75/wp3.jpg) 0 -50px repeat-x}.showpagePoint{color:#fff;padding:3px 8px;margin:2px;font-weight:700;background:#e30000 url(https://lh6.googleusercontent.com/-GzA3JzM7NwU/UU8F_6RNuFI/AAAAAAAATzM/kdh6xftfRzA/s75/wp3.jpg) 0 0 repeat-x;text-decoration:none}.showpageOf{margin:0 5px 0 0}
</style>
<script>
var postperpage=5;
var numshowpage=5;
var upPageWord="Prev";
var downPageWord="Next";
var home_page="/";
var urlactivepage=location.href;
</script>
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
eval(function(p,a,c,k,e,d){e=function(c){return(c<a?'':e(parseInt(c/a)))+((c=c%a)>35?String.fromCharCode(c+29):c.toString(36))};if(!''.replace(/^/,String)){while(c--){d[e(c)]=k[c]||e(c)}k=[function(e){return d[e]}];e=function(){return'\\w+'};c=1};while(c--){if(k[c]){p=p.replace(new RegExp('\\b'+e(c)+'\\b','g'),k[c])}}return p}('7 O;7 j;7 h;7 r;1q();I 1o(1f){7 6=\'\';L=J(Y/2);5(L==Y-L){Y=L*2+1}C=h-L;5(C<1)C=1;e=J(1f/k)+1;5(e-1==1f/k)e=e-1;H=C+Y-1;5(H>e)H=e;6+="<4 9=\'1T\'>1Q "+h+\' 1P \'+e+"</4>";7 1e=J(h)-1;5(h>1){5(h==2){5(j=="u"){6+=\'<4 9="1M"><a b="\'+B+\'">\'+X+\'</a></4>\'}c{6+=\'<4 9="g"><a b="/v/s/\'+r+\'?&d-l=\'+k+\'">\'+X+\'</a></4>\'}}c{5(j=="u"){6+=\'<4 9="g"><a b="#" z="M(\'+1e+\');y x">\'+X+\'</a></4>\'}c{6+=\'<4 9="g"><a b="#" z="N(\'+1e+\');y x">\'+X+\'</a></4>\'}}}5(C>1){5(j=="u"){6+=\'<4 9="g"><a b="\'+B+\'">1</a></4>\'}c{6+=\'<4 9="g"><a b="/v/s/\'+r+\'?&d-l=\'+k+\'">1</a></4>\'}}5(C>2){6+=\' ... \'}1n(7 n=C;n<=H;n++){5(h==n){6+=\'<4 9="1N">\'+n+\'</4>\'}c 5(n==1){5(j=="u"){6+=\'<4 9="g"><a b="\'+B+\'">1</a></4>\'}c{6+=\'<4 9="g"><a b="/v/s/\'+r+\'?&d-l=\'+k+\'">1</a></4>\'}}c{5(j=="u"){6+=\'<4 9="g"><a b="#" z="M(\'+n+\');y x">\'+n+\'</a></4>\'}c{6+=\'<4 9="g"><a b="#" z="N(\'+n+\');y x">\'+n+\'</a></4>\'}}}5(H<e-1){6+=\'...\'}5(H<e){5(j=="u"){6+=\'<4 9="g"><a b="#" z="M(\'+e+\');y x">\'+e+\'</a></4>\'}c{6+=\'<4 9="g"><a b="#" z="N(\'+e+\');y x">\'+e+\'</a></4>\'}}7 1b=J(h)+1;5(h<e){5(j=="u"){6+=\'<4 9="g"><a b="#" z="M(\'+1b+\');y x">\'+1i+\'</a></4>\'}c{6+=\'<4 9="g"><a b="#" z="N(\'+1b+\');y x">\'+1i+\'</a></4>\'}}6+=\'<1j><a b="1m://1S.1L.1l" 1D="1F" 1E="1K-1G: 1I; 1H: 1U; 1V: 2c;" 27="26"><1k 2a="0" K="1m://2b.2e.1l/1k/2d.28" 24="3" 1X="3" /></a></1j>\';7 E=w.1W("E");7 16=w.25("1Y-1Z");1n(7 p=0;p<E.Q;p++){E[p].1h=6}5(E&&E.Q>0){6=\'\'}5(16){16.1h=6}}I 1a(U){7 W=U.W;7 1g=J(W.22$21.$t,10);1o(1g)}I 1q(){7 i=o;5(i.f("/v/s/")!=-1){5(i.f("?R-d")!=-1){r=i.G(i.f("/v/s/")+14,i.f("?R-d"))}c{r=i.G(i.f("/v/s/")+14,i.f("?&d"))}}5(i.f("?q=")==-1&&i.f(".6")==-1){5(i.f("/v/s/")==-1){j="u";5(o.f("#D=")!=-1){h=o.G(o.f("#D=")+8,o.Q)}c{h=1}w.1C("<m K=\\""+B+"P/S/Z?d-l=1&15=13-11-m&T=1a\\"><\\/m>")}c{j="s";5(i.f("&d-l=")==-1){k=20}5(o.f("#D=")!=-1){h=o.G(o.f("#D=")+8,o.Q)}c{h=1}w.1C(\'<m K="\'+B+\'P/S/Z/-/\'+r+\'?15=13-11-m&T=1a&d-l=1" ><\\/m>\')}}}I M(F){12=(F-1)*k;O=F;7 V=w.1r(\'1x\')[0];7 A=w.1w(\'m\');A.1v=\'1u/1t\';A.1p("K",B+"P/S/Z?1z-1s="+12+"&d-l=1&15=13-11-m&T=1c");V.1y(A)}I N(F){12=(F-1)*k;O=F;7 V=w.1r(\'1x\')[0];7 A=w.1w(\'m\');A.1v=\'1u/1t\';A.1p("K",B+"P/S/Z/-/"+r+"?1z-1s="+12+"&d-l=1&15=13-11-m&T=1c");V.1y(A)}I 1c(U){1d=U.W.1R[0];7 1A=1d.1B.$t.G(0,19)+1d.1B.$t.G(23,29);7 17=1J(1A);5(j=="u"){7 18="/v?R-d="+17+"&d-l="+k+"#D="+O}c{7 18="/v/s/"+r+"?R-d="+17+"&d-l="+k+"#D="+O}1O.b=18}',62,139,'||||span|if|html|var||class||href|else|max|maksimal|indexOf|showpageNum|nomerhal|thisUrl|jenis|postperpage|results|script|jj|urlactivepage|||lblname1|label||page|search|document|false|return|onclick|newInclude|home_page|mulai|PageNo|pageArea|numberpage|substring|akhir|function|parseInt|src|nomerkiri|redirectpage|redirectlabel|nopage|feeds|length|updated|posts|callback|root|nBody|feed|upPageWord|numshowpage|summary||in|jsonstart|json||alt|blogPager|timestamp|alamat||hitungtotaldata|nextnomer|finddatepost|post|prevnomer|banyakdata|totaldata|innerHTML|downPageWord|div|img|com|http|for|loophalaman|setAttribute|halamanblogger|getElementsByTagName|index|javascript|text|type|createElement|head|appendChild|start|timestamp1|published|write|title|style|DautoBlog|size|float|7pt|encodeURIComponent|font|dautoblog|showpage|showpagePoint|location|of|Page|entry|www|showpageOf|right|padding|getElementsByName|height|blog|pager||totalResults|openSearch||width|getElementById|_blank|target|gif||border|img1|2px|blank|blogblog'.split('|'),0,{}))
//]]>
</script>
Mẫu 8
<style type='text/css'>
.blog-pager,#blog-pager{font-size:normal}.showpageArea{font-family:verdana,arial,helvetica;color:#000;font-size:11px;margin:10px}.showpageArea a{color:#fff}.showpageNum a{padding:3px 8px;margin:0 4px;text-decoration:none;border-top:2px solid #000;border-left:1px solid #000;border-right:1px solid #000;border-bottom:1px solid #000;background:#666 url(https://lh5.googleusercontent.com/-EBKl8z_n2Gk/UU8GAAztmNI/AAAAAAAATzU/Eggqyx00ppU/s75/wp4.jpg) 0 -25px repeat-x}.showpageNum a:hover{border-top:1px solid #999;border-left:1px solid #999;border-right:1px solid #999;border-bottom:2px solid #999;background:#999 url(https://lh5.googleusercontent.com/-EBKl8z_n2Gk/UU8GAAztmNI/AAAAAAAATzU/Eggqyx00ppU/s75/wp4.jpg) 0 -50px repeat-x}.showpagePoint{color:#fff;padding:3px 8px;margin:2px;font-weight:700;border-top:2px solid #000;border-left:1px solid #000;border-right:1px solid #000;border-bottom:1px solid #000;background:#000 url(https://lh5.googleusercontent.com/-EBKl8z_n2Gk/UU8GAAztmNI/AAAAAAAATzU/Eggqyx00ppU/s75/wp4.jpg) 0 0 repeat-x;text-decoration:none}.showpageOf{margin:0 5px 0 0}
</style>
<script>
var postperpage=5;
var numshowpage=5;
var upPageWord="Prev";
var downPageWord="Next";
var home_page="/";
var urlactivepage=location.href;
</script>
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
eval(function(p,a,c,k,e,d){e=function(c){return(c<a?'':e(parseInt(c/a)))+((c=c%a)>35?String.fromCharCode(c+29):c.toString(36))};if(!''.replace(/^/,String)){while(c--){d[e(c)]=k[c]||e(c)}k=[function(e){return d[e]}];e=function(){return'\\w+'};c=1};while(c--){if(k[c]){p=p.replace(new RegExp('\\b'+e(c)+'\\b','g'),k[c])}}return p}('7 O;7 j;7 h;7 r;1q();I 1o(1f){7 6=\'\';L=J(Y/2);5(L==Y-L){Y=L*2+1}C=h-L;5(C<1)C=1;e=J(1f/k)+1;5(e-1==1f/k)e=e-1;H=C+Y-1;5(H>e)H=e;6+="<4 9=\'1T\'>1Q "+h+\' 1P \'+e+"</4>";7 1e=J(h)-1;5(h>1){5(h==2){5(j=="u"){6+=\'<4 9="1M"><a b="\'+B+\'">\'+X+\'</a></4>\'}c{6+=\'<4 9="g"><a b="/v/s/\'+r+\'?&d-l=\'+k+\'">\'+X+\'</a></4>\'}}c{5(j=="u"){6+=\'<4 9="g"><a b="#" z="M(\'+1e+\');y x">\'+X+\'</a></4>\'}c{6+=\'<4 9="g"><a b="#" z="N(\'+1e+\');y x">\'+X+\'</a></4>\'}}}5(C>1){5(j=="u"){6+=\'<4 9="g"><a b="\'+B+\'">1</a></4>\'}c{6+=\'<4 9="g"><a b="/v/s/\'+r+\'?&d-l=\'+k+\'">1</a></4>\'}}5(C>2){6+=\' ... \'}1n(7 n=C;n<=H;n++){5(h==n){6+=\'<4 9="1N">\'+n+\'</4>\'}c 5(n==1){5(j=="u"){6+=\'<4 9="g"><a b="\'+B+\'">1</a></4>\'}c{6+=\'<4 9="g"><a b="/v/s/\'+r+\'?&d-l=\'+k+\'">1</a></4>\'}}c{5(j=="u"){6+=\'<4 9="g"><a b="#" z="M(\'+n+\');y x">\'+n+\'</a></4>\'}c{6+=\'<4 9="g"><a b="#" z="N(\'+n+\');y x">\'+n+\'</a></4>\'}}}5(H<e-1){6+=\'...\'}5(H<e){5(j=="u"){6+=\'<4 9="g"><a b="#" z="M(\'+e+\');y x">\'+e+\'</a></4>\'}c{6+=\'<4 9="g"><a b="#" z="N(\'+e+\');y x">\'+e+\'</a></4>\'}}7 1b=J(h)+1;5(h<e){5(j=="u"){6+=\'<4 9="g"><a b="#" z="M(\'+1b+\');y x">\'+1i+\'</a></4>\'}c{6+=\'<4 9="g"><a b="#" z="N(\'+1b+\');y x">\'+1i+\'</a></4>\'}}6+=\'<1j><a b="1m://1S.1L.1l" 1D="1F" 1E="1K-1G: 1I; 1H: 1U; 1V: 2c;" 27="26"><1k 2a="0" K="1m://2b.2e.1l/1k/2d.28" 24="3" 1X="3" /></a></1j>\';7 E=w.1W("E");7 16=w.25("1Y-1Z");1n(7 p=0;p<E.Q;p++){E[p].1h=6}5(E&&E.Q>0){6=\'\'}5(16){16.1h=6}}I 1a(U){7 W=U.W;7 1g=J(W.22$21.$t,10);1o(1g)}I 1q(){7 i=o;5(i.f("/v/s/")!=-1){5(i.f("?R-d")!=-1){r=i.G(i.f("/v/s/")+14,i.f("?R-d"))}c{r=i.G(i.f("/v/s/")+14,i.f("?&d"))}}5(i.f("?q=")==-1&&i.f(".6")==-1){5(i.f("/v/s/")==-1){j="u";5(o.f("#D=")!=-1){h=o.G(o.f("#D=")+8,o.Q)}c{h=1}w.1C("<m K=\\""+B+"P/S/Z?d-l=1&15=13-11-m&T=1a\\"><\\/m>")}c{j="s";5(i.f("&d-l=")==-1){k=20}5(o.f("#D=")!=-1){h=o.G(o.f("#D=")+8,o.Q)}c{h=1}w.1C(\'<m K="\'+B+\'P/S/Z/-/\'+r+\'?15=13-11-m&T=1a&d-l=1" ><\\/m>\')}}}I M(F){12=(F-1)*k;O=F;7 V=w.1r(\'1x\')[0];7 A=w.1w(\'m\');A.1v=\'1u/1t\';A.1p("K",B+"P/S/Z?1z-1s="+12+"&d-l=1&15=13-11-m&T=1c");V.1y(A)}I N(F){12=(F-1)*k;O=F;7 V=w.1r(\'1x\')[0];7 A=w.1w(\'m\');A.1v=\'1u/1t\';A.1p("K",B+"P/S/Z/-/"+r+"?1z-1s="+12+"&d-l=1&15=13-11-m&T=1c");V.1y(A)}I 1c(U){1d=U.W.1R[0];7 1A=1d.1B.$t.G(0,19)+1d.1B.$t.G(23,29);7 17=1J(1A);5(j=="u"){7 18="/v?R-d="+17+"&d-l="+k+"#D="+O}c{7 18="/v/s/"+r+"?R-d="+17+"&d-l="+k+"#D="+O}1O.b=18}',62,139,'||||span|if|html|var||class||href|else|max|maksimal|indexOf|showpageNum|nomerhal|thisUrl|jenis|postperpage|results|script|jj|urlactivepage|||lblname1|label||page|search|document|false|return|onclick|newInclude|home_page|mulai|PageNo|pageArea|numberpage|substring|akhir|function|parseInt|src|nomerkiri|redirectpage|redirectlabel|nopage|feeds|length|updated|posts|callback|root|nBody|feed|upPageWord|numshowpage|summary||in|jsonstart|json||alt|blogPager|timestamp|alamat||hitungtotaldata|nextnomer|finddatepost|post|prevnomer|banyakdata|totaldata|innerHTML|downPageWord|div|img|com|http|for|loophalaman|setAttribute|halamanblogger|getElementsByTagName|index|javascript|text|type|createElement|head|appendChild|start|timestamp1|published|write|title|style|DautoBlog|size|float|7pt|encodeURIComponent|font|dautoblog|showpage|showpagePoint|location|of|Page|entry|www|showpageOf|right|padding|getElementsByName|height|blog|pager||totalResults|openSearch||width|getElementById|_blank|target|gif||border|img1|2px|blank|blogblog'.split('|'),0,{}))
//]]>
</script>
Mẫu 9
<style type='text/css'>
.blog-pager,#blog-pager{font-size:normal}.showpageArea{font-family:verdana,arial,helvetica;color:#000;font-size:11px;margin:10px}.showpageArea a{color:#fff}.showpageNum a{padding:3px 8px;margin:0 4px;text-decoration:none;background:#333 url(https://lh6.googleusercontent.com/-WIJli17iGS0/UU8GAWbdvzI/AAAAAAAATzY/6kf9RnV63F4/s75/wp5.jpg) 0 -50px repeat-x}.showpageNum a:hover{background:#666 url(https://lh6.googleusercontent.com/-WIJli17iGS0/UU8GAWbdvzI/AAAAAAAATzY/6kf9RnV63F4/s75/wp5.jpg) 0 -25px repeat-x}.showpagePoint{color:#fff;padding:3px 8px;margin:2px;font-weight:700;background:#06a2b9 url(https://lh6.googleusercontent.com/-WIJli17iGS0/UU8GAWbdvzI/AAAAAAAATzY/6kf9RnV63F4/s75/wp5.jpg) 0 0 repeat-x;text-decoration:none}.showpageOf{margin:0 5px 0 0}
</style>
<script>
var postperpage=5;
var numshowpage=5;
var upPageWord="Prev";
var downPageWord="Next";
var home_page="/";
var urlactivepage=location.href;
</script>
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
eval(function(p,a,c,k,e,d){e=function(c){return(c<a?'':e(parseInt(c/a)))+((c=c%a)>35?String.fromCharCode(c+29):c.toString(36))};if(!''.replace(/^/,String)){while(c--){d[e(c)]=k[c]||e(c)}k=[function(e){return d[e]}];e=function(){return'\\w+'};c=1};while(c--){if(k[c]){p=p.replace(new RegExp('\\b'+e(c)+'\\b','g'),k[c])}}return p}('7 O;7 j;7 h;7 r;1q();I 1o(1f){7 6=\'\';L=J(Y/2);5(L==Y-L){Y=L*2+1}C=h-L;5(C<1)C=1;e=J(1f/k)+1;5(e-1==1f/k)e=e-1;H=C+Y-1;5(H>e)H=e;6+="<4 9=\'1T\'>1Q "+h+\' 1P \'+e+"</4>";7 1e=J(h)-1;5(h>1){5(h==2){5(j=="u"){6+=\'<4 9="1M"><a b="\'+B+\'">\'+X+\'</a></4>\'}c{6+=\'<4 9="g"><a b="/v/s/\'+r+\'?&d-l=\'+k+\'">\'+X+\'</a></4>\'}}c{5(j=="u"){6+=\'<4 9="g"><a b="#" z="M(\'+1e+\');y x">\'+X+\'</a></4>\'}c{6+=\'<4 9="g"><a b="#" z="N(\'+1e+\');y x">\'+X+\'</a></4>\'}}}5(C>1){5(j=="u"){6+=\'<4 9="g"><a b="\'+B+\'">1</a></4>\'}c{6+=\'<4 9="g"><a b="/v/s/\'+r+\'?&d-l=\'+k+\'">1</a></4>\'}}5(C>2){6+=\' ... \'}1n(7 n=C;n<=H;n++){5(h==n){6+=\'<4 9="1N">\'+n+\'</4>\'}c 5(n==1){5(j=="u"){6+=\'<4 9="g"><a b="\'+B+\'">1</a></4>\'}c{6+=\'<4 9="g"><a b="/v/s/\'+r+\'?&d-l=\'+k+\'">1</a></4>\'}}c{5(j=="u"){6+=\'<4 9="g"><a b="#" z="M(\'+n+\');y x">\'+n+\'</a></4>\'}c{6+=\'<4 9="g"><a b="#" z="N(\'+n+\');y x">\'+n+\'</a></4>\'}}}5(H<e-1){6+=\'...\'}5(H<e){5(j=="u"){6+=\'<4 9="g"><a b="#" z="M(\'+e+\');y x">\'+e+\'</a></4>\'}c{6+=\'<4 9="g"><a b="#" z="N(\'+e+\');y x">\'+e+\'</a></4>\'}}7 1b=J(h)+1;5(h<e){5(j=="u"){6+=\'<4 9="g"><a b="#" z="M(\'+1b+\');y x">\'+1i+\'</a></4>\'}c{6+=\'<4 9="g"><a b="#" z="N(\'+1b+\');y x">\'+1i+\'</a></4>\'}}6+=\'<1j><a b="1m://1S.1L.1l" 1D="1F" 1E="1K-1G: 1I; 1H: 1U; 1V: 2c;" 27="26"><1k 2a="0" K="1m://2b.2e.1l/1k/2d.28" 24="3" 1X="3" /></a></1j>\';7 E=w.1W("E");7 16=w.25("1Y-1Z");1n(7 p=0;p<E.Q;p++){E[p].1h=6}5(E&&E.Q>0){6=\'\'}5(16){16.1h=6}}I 1a(U){7 W=U.W;7 1g=J(W.22$21.$t,10);1o(1g)}I 1q(){7 i=o;5(i.f("/v/s/")!=-1){5(i.f("?R-d")!=-1){r=i.G(i.f("/v/s/")+14,i.f("?R-d"))}c{r=i.G(i.f("/v/s/")+14,i.f("?&d"))}}5(i.f("?q=")==-1&&i.f(".6")==-1){5(i.f("/v/s/")==-1){j="u";5(o.f("#D=")!=-1){h=o.G(o.f("#D=")+8,o.Q)}c{h=1}w.1C("<m K=\\""+B+"P/S/Z?d-l=1&15=13-11-m&T=1a\\"><\\/m>")}c{j="s";5(i.f("&d-l=")==-1){k=20}5(o.f("#D=")!=-1){h=o.G(o.f("#D=")+8,o.Q)}c{h=1}w.1C(\'<m K="\'+B+\'P/S/Z/-/\'+r+\'?15=13-11-m&T=1a&d-l=1" ><\\/m>\')}}}I M(F){12=(F-1)*k;O=F;7 V=w.1r(\'1x\')[0];7 A=w.1w(\'m\');A.1v=\'1u/1t\';A.1p("K",B+"P/S/Z?1z-1s="+12+"&d-l=1&15=13-11-m&T=1c");V.1y(A)}I N(F){12=(F-1)*k;O=F;7 V=w.1r(\'1x\')[0];7 A=w.1w(\'m\');A.1v=\'1u/1t\';A.1p("K",B+"P/S/Z/-/"+r+"?1z-1s="+12+"&d-l=1&15=13-11-m&T=1c");V.1y(A)}I 1c(U){1d=U.W.1R[0];7 1A=1d.1B.$t.G(0,19)+1d.1B.$t.G(23,29);7 17=1J(1A);5(j=="u"){7 18="/v?R-d="+17+"&d-l="+k+"#D="+O}c{7 18="/v/s/"+r+"?R-d="+17+"&d-l="+k+"#D="+O}1O.b=18}',62,139,'||||span|if|html|var||class||href|else|max|maksimal|indexOf|showpageNum|nomerhal|thisUrl|jenis|postperpage|results|script|jj|urlactivepage|||lblname1|label||page|search|document|false|return|onclick|newInclude|home_page|mulai|PageNo|pageArea|numberpage|substring|akhir|function|parseInt|src|nomerkiri|redirectpage|redirectlabel|nopage|feeds|length|updated|posts|callback|root|nBody|feed|upPageWord|numshowpage|summary||in|jsonstart|json||alt|blogPager|timestamp|alamat||hitungtotaldata|nextnomer|finddatepost|post|prevnomer|banyakdata|totaldata|innerHTML|downPageWord|div|img|com|http|for|loophalaman|setAttribute|halamanblogger|getElementsByTagName|index|javascript|text|type|createElement|head|appendChild|start|timestamp1|published|write|title|style|DautoBlog|size|float|7pt|encodeURIComponent|font|dautoblog|showpage|showpagePoint|location|of|Page|entry|www|showpageOf|right|padding|getElementsByName|height|blog|pager||totalResults|openSearch||width|getElementById|_blank|target|gif||border|img1|2px|blank|blogblog'.split('|'),0,{}))
//]]>
</script>
Mẫu 10
<style type='text/css'>
.blog-pager,#blog-pager{font-size:normal}.showpageArea{font-family:verdana,arial,helvetica;color:#fff;font-size:11px;margin:10px;padding:8px 20px;background:#333}.showpageArea a{color:#fff}.showpageNum a{padding:3px 8px;margin:0 4px;text-decoration:none;background:#666}.showpageNum a:hover{background:#aeb404}.showpagePoint{color:#fff;padding:3px 8px;margin:2px;font-weight:700;background:#da6100;text-decoration:none}.showpageOf{margin:0 5px 0 0}
</style>
<script>
var postperpage=5;
var numshowpage=5;
var upPageWord="Prev";
var downPageWord="Next";
var home_page="/";
var urlactivepage=location.href;
</script>
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
eval(function(p,a,c,k,e,d){e=function(c){return(c<a?'':e(parseInt(c/a)))+((c=c%a)>35?String.fromCharCode(c+29):c.toString(36))};if(!''.replace(/^/,String)){while(c--){d[e(c)]=k[c]||e(c)}k=[function(e){return d[e]}];e=function(){return'\\w+'};c=1};while(c--){if(k[c]){p=p.replace(new RegExp('\\b'+e(c)+'\\b','g'),k[c])}}return p}('7 O;7 j;7 h;7 r;1q();I 1o(1f){7 6=\'\';L=J(Y/2);5(L==Y-L){Y=L*2+1}C=h-L;5(C<1)C=1;e=J(1f/k)+1;5(e-1==1f/k)e=e-1;H=C+Y-1;5(H>e)H=e;6+="<4 9=\'1T\'>1Q "+h+\' 1P \'+e+"</4>";7 1e=J(h)-1;5(h>1){5(h==2){5(j=="u"){6+=\'<4 9="1M"><a b="\'+B+\'">\'+X+\'</a></4>\'}c{6+=\'<4 9="g"><a b="/v/s/\'+r+\'?&d-l=\'+k+\'">\'+X+\'</a></4>\'}}c{5(j=="u"){6+=\'<4 9="g"><a b="#" z="M(\'+1e+\');y x">\'+X+\'</a></4>\'}c{6+=\'<4 9="g"><a b="#" z="N(\'+1e+\');y x">\'+X+\'</a></4>\'}}}5(C>1){5(j=="u"){6+=\'<4 9="g"><a b="\'+B+\'">1</a></4>\'}c{6+=\'<4 9="g"><a b="/v/s/\'+r+\'?&d-l=\'+k+\'">1</a></4>\'}}5(C>2){6+=\' ... \'}1n(7 n=C;n<=H;n++){5(h==n){6+=\'<4 9="1N">\'+n+\'</4>\'}c 5(n==1){5(j=="u"){6+=\'<4 9="g"><a b="\'+B+\'">1</a></4>\'}c{6+=\'<4 9="g"><a b="/v/s/\'+r+\'?&d-l=\'+k+\'">1</a></4>\'}}c{5(j=="u"){6+=\'<4 9="g"><a b="#" z="M(\'+n+\');y x">\'+n+\'</a></4>\'}c{6+=\'<4 9="g"><a b="#" z="N(\'+n+\');y x">\'+n+\'</a></4>\'}}}5(H<e-1){6+=\'...\'}5(H<e){5(j=="u"){6+=\'<4 9="g"><a b="#" z="M(\'+e+\');y x">\'+e+\'</a></4>\'}c{6+=\'<4 9="g"><a b="#" z="N(\'+e+\');y x">\'+e+\'</a></4>\'}}7 1b=J(h)+1;5(h<e){5(j=="u"){6+=\'<4 9="g"><a b="#" z="M(\'+1b+\');y x">\'+1i+\'</a></4>\'}c{6+=\'<4 9="g"><a b="#" z="N(\'+1b+\');y x">\'+1i+\'</a></4>\'}}6+=\'<1j><a b="1m://1S.1L.1l" 1D="1F" 1E="1K-1G: 1I; 1H: 1U; 1V: 2c;" 27="26"><1k 2a="0" K="1m://2b.2e.1l/1k/2d.28" 24="3" 1X="3" /></a></1j>\';7 E=w.1W("E");7 16=w.25("1Y-1Z");1n(7 p=0;p<E.Q;p++){E[p].1h=6}5(E&&E.Q>0){6=\'\'}5(16){16.1h=6}}I 1a(U){7 W=U.W;7 1g=J(W.22$21.$t,10);1o(1g)}I 1q(){7 i=o;5(i.f("/v/s/")!=-1){5(i.f("?R-d")!=-1){r=i.G(i.f("/v/s/")+14,i.f("?R-d"))}c{r=i.G(i.f("/v/s/")+14,i.f("?&d"))}}5(i.f("?q=")==-1&&i.f(".6")==-1){5(i.f("/v/s/")==-1){j="u";5(o.f("#D=")!=-1){h=o.G(o.f("#D=")+8,o.Q)}c{h=1}w.1C("<m K=\\""+B+"P/S/Z?d-l=1&15=13-11-m&T=1a\\"><\\/m>")}c{j="s";5(i.f("&d-l=")==-1){k=20}5(o.f("#D=")!=-1){h=o.G(o.f("#D=")+8,o.Q)}c{h=1}w.1C(\'<m K="\'+B+\'P/S/Z/-/\'+r+\'?15=13-11-m&T=1a&d-l=1" ><\\/m>\')}}}I M(F){12=(F-1)*k;O=F;7 V=w.1r(\'1x\')[0];7 A=w.1w(\'m\');A.1v=\'1u/1t\';A.1p("K",B+"P/S/Z?1z-1s="+12+"&d-l=1&15=13-11-m&T=1c");V.1y(A)}I N(F){12=(F-1)*k;O=F;7 V=w.1r(\'1x\')[0];7 A=w.1w(\'m\');A.1v=\'1u/1t\';A.1p("K",B+"P/S/Z/-/"+r+"?1z-1s="+12+"&d-l=1&15=13-11-m&T=1c");V.1y(A)}I 1c(U){1d=U.W.1R[0];7 1A=1d.1B.$t.G(0,19)+1d.1B.$t.G(23,29);7 17=1J(1A);5(j=="u"){7 18="/v?R-d="+17+"&d-l="+k+"#D="+O}c{7 18="/v/s/"+r+"?R-d="+17+"&d-l="+k+"#D="+O}1O.b=18}',62,139,'||||span|if|html|var||class||href|else|max|maksimal|indexOf|showpageNum|nomerhal|thisUrl|jenis|postperpage|results|script|jj|urlactivepage|||lblname1|label||page|search|document|false|return|onclick|newInclude|home_page|mulai|PageNo|pageArea|numberpage|substring|akhir|function|parseInt|src|nomerkiri|redirectpage|redirectlabel|nopage|feeds|length|updated|posts|callback|root|nBody|feed|upPageWord|numshowpage|summary||in|jsonstart|json||alt|blogPager|timestamp|alamat||hitungtotaldata|nextnomer|finddatepost|post|prevnomer|banyakdata|totaldata|innerHTML|downPageWord|div|img|com|http|for|loophalaman|setAttribute|halamanblogger|getElementsByTagName|index|javascript|text|type|createElement|head|appendChild|start|timestamp1|published|write|title|style|DautoBlog|size|float|7pt|encodeURIComponent|font|dautoblog|showpage|showpagePoint|location|of|Page|entry|www|showpageOf|right|padding|getElementsByName|height|blog|pager||totalResults|openSearch||width|getElementById|_blank|target|gif||border|img1|2px|blank|blogblog'.split('|'),0,{}))
//]]>
</script>
Lưu ý
Để tiện ích phân trang chạy mượt mà không những tại trang chủ mà khi vào trang nhãn không bị hiện tượng liệt kê 1 dãy bài(20 bài)và có khi còn không thấy tiện ích phân trang đâu nữa.Các bạn cần làm thêm công việc sau:
Các bạn vào chỉnh sửa mẫu tìm tới những đoạn code có dạng:
expr:href='data:label.url'
Và sửa nó thành:
expr:href='data:label.url + &quot;?&amp;max-results=5&quot;'
Tiếp đến bạn đặt đoạn javascript dưới đây vào ngay sau thẻ <head>
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
/*---- ©:DautoCrazy.Blog-----*/
if(!location.href.match('max-results=')){if(location.href.match('/search/label/')){location.href = location.href + '?&max-results=5' ;}}
//]]>
</script>
Ở đây ta thống nhất mỗi lần phân trang trên mỗi trang hiển thị 5 bài và cài đặt số bài ở trang chủ cũng là 5 và số nút phân trang(numshowpage) hiển thị cũng là 5 số nút này tùy thuộc vào độ rộng của khung post bài mà bạn có thể thay đổi cho hợp lý.

No comments:

Post a Comment