Friday, December 12, 2014

Tĩnh huấn mùa Vọng 2014

"Niềm vui đích thực"
Lm. Giuse Đào Nguyên Vũ, S.J
Giáo hạt Tân Sơn Nhì: Tĩnh huấn mùa Vọng 2015
Audio: Xuân Nghiêm

1. Gợi ý chủ đề tĩnh nguyện "Niềm vui đích thực" (Lm. Giuse Đào Nguyên Vũ, S.J.)


2. Phút kiểm tâm (Lm. Luy Nguyễn Anh Tuấn)


No comments:

Post a Comment